Име на болест: Житна стеница - Aelia acuminate
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Биолошкиот развој, исхраната, штетите , уништувањето и природните непријатели се слични  како кај видовите од родот Eurigaster. Овие видови се миграторни видови. Со својата сеидба почнуваат при сончево време, во најтоплиот период од денот. Во нивната миграција пресудна улога имаат ветровите. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана. При прлетна миграција стениците ги напаѓаат житата во фенофаза вретенисување. Во тој период се хранат на стеблото и можат да нанесат штети на идниот клас. Непосредно по класење шмукаат сокови на стеблото над последното коленце . Како резултат на убодите се јавуваат кружни петна а може да го спречат образувањето  на класот или да доведат до кривење на класното вретено. Брашното добиено од оштетените зена е со лош квалитет и со слаби пекарски својства. Во текот на зимата се врши прценка на имагата што презимуваат во утврдените жаришта, под шумската простирка на локалните шуми. Напролет контролата се врши со метод на дрвен рам. Се бројат сите стеници кои се слабо подвижни. 30 имага/м2 на место на презимување или 2 имага/м2  во текот на зреење на житата. За заштита на житата се препорачуваат: Агротехнички мерки, биолошки мерки, хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC