Име на болест: Пламеница кај маслодајната репка - Peronospora brassicae
Култура: МАСЛОДАЈНА РЕПКА
Опис: Иако појавата на пламеница е честа, во нашите региони не причинува големи штети на маслодајната репка. Болеста се јавува на листот од растението во вид на пеги со направилен облик. Во почетокот пегите се светложолти а потоа покафејуваат. На горната страна на листот се образуваат карактеристични пепелкаста навлака од спороносните органи на габата. Листот кој е многу заразен набрзу угинува. Паразитот се одржува во заразените остатоци на маслодајната репка. На тие заразени остатоци, се формираат конидиофори и конидии од габата кои вршат секундарна зараза. Оваа болест најмногу се развива при висока влажност. За сузбивање не се превземаат некои посебни мерки .повеќе слики >>

Препарати

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW