Име на болест: Киселец (штавел) кадрав - Rumex crispus
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Повеќегодишно растение високо до 1 м. Коренот е вретенест дебел и силен. Продира длабоко и има моќ на регенерација. Стеблото со стареењето станува полудрвенесто и добива црвенкаста боја. Листовите се долги и тенки со набрани рабови. Цветовите се ситни, зеленкасти, многубројни. Соцветието е метлица на долгата дршка. Произведува 3700 семки. Се размножува со семе и вегетативно. Тоа е жилав плевел тежок за уништување.Препарати