Име на болест: Голем зелкар - Pieris brassicae L.
Култура: ЗЕЛКА
Опис: Има 2 - 3 генрации годишно. Презимува во стадиум кукла. Силен напад од големиот зелкар се очекува во топли и сушни лета. Мерките за контрола можат да бидат Агротехнички (обработка на почвата и плодоред) Механички (рачно собирање на гасениците) Биолошки (интродукција на паразирска осичка Apanteles glomeratus) Хемиски ( трерирање со препарати на база на: спинозини, Bacillus thuringiensis var. kurstaki, IGR препарати, подржувачи на јувентилниот хормон, фенилпиразоли, пиретроиди, неоникотиноиди и карбамати.повеќе слики >>

Препарати

ALVERDE

SUMI-ALFA 5 EW

VALERAT 5 EC

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC