Име на болест: Црничкова штитеста вошка - Pseudaulacaspis pentagona
Култура: ПИПЕРКИ
Опис: Има 3 генерации годишно. Презимува како оплодена женка. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана, што доведува до сушење на нападнатите делови. Појавата и популацијата на црничковата штитеста вошка мора континуирано да се следи. За таа цел се применува визуелен преглед на вегетативните органи од растенијата. Има три вида на мерки за контрола. Механички мерки: резидба на нападнатите вегетациони деови во вгетација или при кроење и нивно спалување; Биолошки мерки: стеници, златооки, бубамаари; Хемиски мерки: Зимска заштита со минерални масла или минерални масла, органофосфорни инсектициди, во текот на март и април се препорачуваат системиични инсектициди во комбинација со минерални масла: спинозини, пиметрозини, регулатори на пораст - IGR, неоникотиноиди, фенилпиразон, пиретроиди, карбамати, органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE