Име на болест: Класица, штура - Bromus sterilis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен есенско - пролетен плевел. Стеблото е исправено до малку наведнато. Се размножува со семе и никнува наесен и често успешно презимува. Дел од семето никнува напролет. Цвета и плодоноси од април до јуни.
Ги заплевелува житните култури, старите посеви од луцерка, еспарзета, детелина и тревни смески, лозови и овошни насади.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC