Име на болест: Просенце, пролетно - Milium vernale
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен плевел. Стеблото е исправено, високо до 40 цм. Листовите се ланцетести. Цветовите се собрани во соцветие метлица, која е доста крупна и растресита. Ги заплевелува стрнишните жита, старите посеви од луцерка, детелина и еспарзета. Во Република Македонија е застапен во Пелагонија, Полог и Охрид. Се размножува со семе. Никнува наесен.повеќе слики >>

Препарати

DICURAN FORTE 80 WP

LINTUR 70 WG

LOGRAN 20 WG

TENA

TOLURON 80 WP

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP