Име на болест: Рајграс, пијанка - Lolium temulentum
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен есенско0пролетен плевел. Стеблото е исправено, со светлокафени нодии. Од едно растение избиваат до 10 братимки(стебла). Соцветие клас и се размножува со семе. Претежно никнува наесен и таквите растенија презимуваат. Цвета и плодоноси од мај до јуни т. е. за време на прибирањето  на стрнишните жита семето е зрело. Ги заплевелува скоро сите житни култури. Семето содржи темулин кој делува опојно, па и смртоносно кај човекот и животните.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

AXIAL

PALLAS 75 WG

AXIAL