Име на болест: Пченичен трипс - Haplothrips tritici Kurdj.
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Пченичниот трипс има една генерација годишно. Презимуваат во стадиум на ларва во површинскиот почвен слој, под растителните остатоци. За следење на бројноста на пченичниот трипс се  препорачува методот на истресување на класовите. Се избираат 20 класа по случаен избор и се истресуваат на бела подлога, а потоа детално се отвораат плевичките. Економски праг за уништување е 10 - 20 ларви/клас во млечна зрелост и 30 - 40 во восочна зрелост. Контрола за постигнува со висока агротехника.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40