Име на болест: Житен трипс - Limothrips cerealium
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Житните трипси имаат 1 - 2 генерација годишно. Презимуваат вв стадиум на имаго во почва или растителни остатоци. Ларвите и имагата со својата исхрана причинуваат штети кај житата. Предизвикуваат бели дамки на листот и редукција на асимилационата маса. При исхрана на класот причинуваат редукција на приносот на зрното. Нападот на трипсите на класт лесно се распознава. Врвните зрна се штури, лесни, исфрлени од лежиште, осилата се во сите правци. Класот е растроен. Кога ќе ги ишмукаат врвните трипси се симнуваат подолу во основата на класот. Успешна контрола на популацијата на житните трипси се постигнува со висока агротехника (плодоред, обработка, ѓубрење, наводнување, запазување на роковите на сеидба и прибирање на родот, палење на стрништата).повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40