Име на болест: Житна пијавица - Lema melanopus L
Култура: ОРИЗ
Опис: Се храни со житните култури.   Преферира јачмен и пченица но се среќава и на рж, просо , ориз, диви треви и на млада пченка. Има една генерација годишно . Презимува во почвата под растителните остатоци. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата. Се хранат со листот . Ларвата го гризе горниот епидермис и паренхумсото ткиво, додека имаготоможе да го прегризе и долниот епидермис . како резултат на нивната исхрана, листо е изеден по нервниот систем, Штетите се манифестираат во вид на бели линии.   Житната пијавица се карактеризира со појава на жаришта или огништа. Мониторинг на контрола: жолти водени садови, кечер, дрвен рам. Мерки за контрола: плодоред, длабоко  орање, ѓубрење, отпорни сорти. Ако се надминат економските прагови се препорачува апликација на хемиски средства.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS