Име на болест: Мрежеста дамкавост на јачменот - Pyrenophora teres
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Габата образува перитеции со аскуси и аскоспори. Паразитот се пренесува со семето. Покрај тоа, тој се одржува и во сламата, како и кај самоникнатите растенија по жетвата. Презимува во вид на мицелија и псевдотеции во заразената слама. Болното некрозира а околното ткиво станува светлозелено до жолтеникаво. Точкестата форма се јавува во вид на темнокафеави елипсовидни дамки на листовите и ракавецот. За заштита се препорачува заорување на стрништето, плодоред, дезинфекција на семето, третирање на есенскиот јачмен.повеќе слики >>

Препарати

VITAVAX 200 FF

ORIUS 6 FS

ROYAL FLO (Tiram 42-S)

MAXIM EXTRA 050 FS

SWICH 62,5 WG