Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Tebuconazole;
Име на препарат: ORIUS 6 FS

Употреба:

ORIUS 6 FS содржи активна материја тебуконазол во конвентрација од 6%. Се користи за дезинфекција на семе од јачмен и пченица во концентрација од 0,5 L/t.


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ДОО - Скопје
Производител: ADAMA MAKHTESHIM Ltd Израел / веб страница