Име на болест: Ползест жабњак - Ranunculus repens
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо 15 - 45 cm. Има кратки подземни изданоци со јаки жили. Стеблото е полегнато, ретко исправено, мазно или влакнесто. Растението има надземни столони. На местата каде што коленцето има допир со основата се развива нов корен. Листовите се прстенасто троделни. Долните имаат долги петелки, а долните се мали готово седнати. Цветовите се жолти со дијаметар 2 - 3 cm. Растат поединечно. Дава околу 140 семки. Се размножува со семе и вегетативно. Медоносно растение. Домаќин на нематоди и инсекти.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4