Име на болест: Див папрат - Pteridium aquilinum
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Повеќегодишно растение високо до 2 метри. Има долг и јак вретенест изданок од која прекинатото растение лесно се регенерира. Разгранати ризоми се пружаат водорамно од 10 - 15 цм испод површината на почвата. Листовите се големи долги и до 150 цм. Има триаголемн облик перјасто разделена. Имаат долги петелки. Се размножува и распространува со спори. Отровно растение содржи големи количини силициумова и птеританусна киселина.Препарати