Име на болест: Теснолисен тегавец - Plantago lanceolata
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо 10 - 45 cm. Коренот е јак. Нема изразено стебло со долги цветни дршки. Издолжени листови долги до 15 cm се собрани во розета која се наоѓа на основата. Лиските постепено се стеснуваат во петелки. Има 3 - 5 изразени нерви и воглавном цели рабови. Со сечење на коренот и се појачува порастот. Цветовите се класести соцветија на долги изданоци кои ги надраснуваат листовите. Соцветието е густа класовидна метлица, долга 1 - 4 cm. Плодот е двосемена чаура долга 3 - 4 cm.
Дава до 5500 семки.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4