Име на болест: Дива капина - Rubus caesius
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Повеќегодишно растение високо до 150 цм. Коренот е јак, жилав и отпорен. Продира длабоко до 1 метар. Стеблото е полудрвенасто, долго, повиткано со овален пресек. Има трнови. Листот е троделен, од долната страна со светла боја. Лиската на опачината е влакнеста, а по рабовите забеста. Цветот е бел. Плодот е сложен со сладок вкус. Содрќи од 2 - 20 црни семки. Најчесто се размножува вегетативно со избивање на израстоци од коренот. Тамо каде што стеблото ја допира земјата се развива корен па со сечењето на стеблото добива нов корен.Препарати