Име на болест: Голем слез - Abutilon teophrastt
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен доцнопролетен плевел. Стеблото е исправено, голо, крупно, високо 201 - 120цм. Листовите се јајцевидни, срцевидни по форма, долги до 15цм. Цветовите се светложолти. Плодот е составен од 15 и повеќе мешунки. Ги заплевелува оопните култури, стрништата, угарите и други станишта. Мезофит, топлољубив и светлољубив вид. Кај нас засега нема некое поголемо значење но има тенденција на негово ширење. Бара богати почви. Насекаде се користи како влакнодајно растение. Има лековити својства.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

CALLISTO 480 SC