Име на болест: Овчарска торбичка - Capsella bursa pastoris
Култура: ГРАВ
Опис: Едногодишно растение често озимо или повеќегодишно високо 15 - 50 цм. Коренот е вретенест, Стеблото е исправно голо или покриено со влакненца. Понекогаш се разгранува. Листовите се зелени, влакнасти, имаат изразени рабови. Долните се во розета, но се стеснуваат према стеблото така да горните со своите аурикули го зафаќаат стеблото. Цветовите се бели во долго гроздасто соцветие. Плодот е троаголна мешунка. Едно растение дава 170000 семки. Преносител на нематоди инсекти и болести.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen