Име на болест: Мал зелкар - Pieris rapae L.
Култура: ЗЕЛКА
Опис: Има 2 - 3 генерации годишно Презимува во стадиум кукла. Мерките за контрола можат да бидат Агротехнички (обработка на почвата и плодоред) Механирки (рачно собирање на гасениците) Биолошки (интродукција на паразирска осичка Apanteles glomeratus)
Хемиски( трерирање со препарати на база на: спинозини, Bacillus thuringiensis var. kurstaki, IGR препарати, подржувачи на јувентилниот хормон, фенилпиразоли, пиретроиди, неоникотиноиди и карбамати.повеќе слики >>

Препарати

SUMI-ALFA 5 EW

VALERAT 5 EC

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC