Име на болест: Јаболков сурлаш - Rhynchites bacchus
Култура: КРУША
Опис: Има 1 генерација годишно или 1 генерација на 2 години. Презимуваат сите развојни стадиуми. Најчесто презимува имагото во почва или под растителни остатоци. Ларвите презимуваат во мумифицираните плодови. Главните штети ги причинува ларвата хранејки се со плодот. Оштетените плодови не се за консумација. За редукција на бројноста не овој вид големо значење има собирањето на паднатите плодови во лето и наесен, како и обработка на почвата под стеблата. Третирањето се презема во пролет, во време на прецутување на јаболката со средства на база на: пиретроиди, карбамати и органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40