Име на болест: Брашнести вошки - Pseudococcidae
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис:Ги напаѓаат сите надземни и подземни делови на растението. Вошките живеат во колонии и кога ќе ги нападнат растителните органи ги покриваат со бела восочна навлака што ја отежнува нивната ерадикација. Ѓмукаат големо количество клеточн сок и лачат медна роса. за многу кратко време доведуваат до колапс на нападнатото растение и негово целосно уништување. Појавата на овие вошки е повремена, а во масовна појава предизвикуваат големи штети.Препарати