Име на болест: Крушкина лисна оса - Neuritoma flaviventris
Култура: СЛИВА
Опис:Има 1 генерација годишно. Презимува возрасна ларва во кокона во површинскиот почвен слој до 10цм. Испилената ларва го скелетира листот и го запредува со пајажинесто конци. Хемиската заштита се врши додека ларвите се мали, со препарати на база на спинозини, пиретроиди, карбамати и органофосфорни инсектициди.Препарати