Име на болест: Правовидна гламница на јачменот - Ustilago nuda
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Мицелијата се развива во домаќинот, го следи вегетативниот врв и во фаза на класењето, таа се населува во класот. Тука таа целосно се трансформира во телеутоспори. По заразата, сите делови на класот се претворени во црна правовидна маса. Телеутоспорите се пренесуваат со ветерот или се испирани од дождовите па често останува само класното вретено. Паразитот се одржува во заразеното семе. За спречување се вржи дезинфекција на семето со фунгициди.повеќе слики >>

Препарати

ROYAL FLO (Tiram 42-S)

MAXIM EXTRA 050 FS

SWICH 62,5 WG