Име на болест: Пченичен трипс - Haplothrips tritici Kurdj.
Култура: 'РЖ
Опис: Пченичниот трипс има една генерација годишно. Презимуваат во стадиум на ларва во површинскиот почвен слој, под растителните остатоци. За следење на бројноста на пченичниот трипс се  препорачува методот на истресување на класовите. Се избираат 20 класа по случаен избор и се истресуваат на бела подлога, а потоа детално се отвораат плевичките. Економски праг за уништување е 10 - 20 ларви/клас во млечна зрелост и 30 - 40 во восочна зрелост. Контрола за постигнува со висока агротехника.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC