Име на болест: Зелков молец - Plutella maculipennis
Култура: ЗЕЛКА
Опис: Штетник на зелката, рен и други видови. Има 3 - 4 генерации годишно. Презумува во стадиум кукла или имаго во почва, под растителни остатоци или други скрошни места. Економски значаен штетник на зелката. Ја редуцира лисната маса и ја загадува главицата на зелката. Мерките за контрола можат да бидат Агротехнички: обработка на почвата (длабоко орање), уништување на рстителните остатоци и прихрана на растенијата. Хемиски: примена на средства за заштита на растенија на база на спинозини, IGR препарати, прдржувачи на јувенилен хормон, оксадиазини, антранилични диамиди, карбамати и пиретроиди.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

PROTEKTO WP