Име на болест: Подгризувачка совица - Agrotis segeton
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Има 2 генерации годишно. Презимува како возрасна гасеница во почвa. Испилените гасеници се хранат со листот на растенијата. Најголеми штети причинуваат на млади градинарски или индустриски растенија кои ги прегризуваат целосно. Како резултат на штетите се јавуваат празни места во посевите и се јавува потреба од пресејување или пресадување.
Мониторинг : се копаат почвени проби како и за други почвени штетници. Економски праг: индустриски култури 3 - 5ларви/м2
Мерки за контрола: агротехнички мерки (плодоред, обработка, ѓубрење) хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC