Име на болест: Губар - Lymantria dispar L
Култура: СЛИВА
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум јајце во кое завршил ембрионалниот развој. Штетите ги причинуваат исклучиво гасениците. Вршат дефолијација, при што за кусо време доведуваат до сушење на стеблата, особено помладите. Нај успешен мониторинг се врши со фермонски мамки. Доколку природните непријатели не ја одиграат успешно својата улога, потребни се хемиски мерки. Се препорачуваат препарати со поволни токсиколошки својства како Bacilus thuringiesis, IGR препарати, но и пиретроиди или органофосфорни инсектициди. Уништувањето се врши со авиоапликација.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC