Име на болест: Црничкова штитеста вошка - Pseudaulacaspis pentagona
Култура: СЛИВА
Опис: Има 3 генерации годишно. Презимува како оплодена женка. Штетите ги причинуваат ларвите и имагата со својата исхрана, што доведува до сушење на нападнатите делови. Регистрирана е и како економски штетник на декоративните растенија. Појавата и популацијата на црничковата штитеста вошка мора континуирано да се следи. За таа цел се применува визуелен преглед на вегетативните органи од растенијата. Мерки за контрола се: резидба на нападнатите вегетативни делови и нивно спалување, со стеници, златооки, бубамари и зимска заштита со минерални масла или минерални масла + органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE