Име на болест: Губар - Lymantria dispar L.
Култура: ОРЕВ
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум јајце во кое зафршил ембрионалниот развој. Штетите ги причинуваат исклучиво гасениците. Вршат дефолијација, при што за кусо време доведуваат до сушење на стеблото, особено помладите. За успешна контрола на штетникот потребен е континуиран мониторнинг. Најуспешно следење се врши со ферономски мамки. Доколку природните непријатели не ја одиграат успешно својата улога, потребни се хеемиски мерки. Се препорачуваат препарати со поволни токсиколошки својства како Bacillus thuringiensis, IGR препарати, но и пиретроиди или органофосфорни инсектициди. Уништувањето се вврши со авиоапликација.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC