Име на болест: Дворетка, обична - Diplotaxis muralis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишен ранопролетен, поретко двегодишен плевел. Стеблото е полуполегливо, разгрането. Цветовите во почетокот се жолти, а потоа добиваат темноцрвеникава нијанса. Се размножува со семе. Никнува напролет и преку летото. Ги заплевелува окопните култури, луцерката и еспарзетата во првата година и другите станишта. Бара лесни, умерено суви, плодни и со вар богати почви.повеќе слики >>

Препарати

GRANSTAR 75 WG

HERBASTAR 750 WG