Име на болест: Црна дамкавост - Alternaria dauci
Култура: МОРКОВ
Опис: Црна дамкавост - се појавува како лезии по коренот.  Се појавува како конидии од површината на семето или мицелиум во внатрешните слоеви од семената обвивка. Растенијата може да бидат нападнати во секое време од развојот, но постарите растенија и ткива се посебно осетливи. Болеста се пренесува со семе, но не исто толку значаен е и преносот преку контакт со заразена почва. Инфенкции може да настанат и при ниски температури (t = 0°С). Контрола над болеста се остварува првенствено со употреба на здраво семе. Плодоредот задолжително да се примени при појава на болеста за период од најмалку 3 години.повеќе слики >>

Препарати

GRISU

IPPON 500 SC