Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Clopyralid;
Име на препарат: LONTREL 100

Употреба:

Средство за сузбивање на широколисни, дикотиледони плевели по никнење кај репка, маслодајна репа, пченка, сирак, цвекло, шума, текстилен лен и мали семенски култури. ШЕЌЕРНА РЕПКА: доза од 1,25 L/ha. Се аплицира еднаш на секои 2 години и исклучиво зиме, од 15.02. МАСЛОДАВНА РЕПКА: против дикотелидони плевели во доза од 1,25 L/ha. Се аплицира еднаш на секои 2 години и исклучиво зиме. За сузбивање на дикотелидони плевели кај пролетна маслодавна репка се препорачува доза од 1,25 L/ha. Се аплицира еднаш годишно. ПЧЕНКА: се препорачува доза од 1,25 L/ha. Се аплицира еднаш на секои 2 години. СИРАК: се препорачува доза од 1,25 L/ha. Се аплицира еднаш на секои 2 години. ЦВЕКЛО: се препорачува доза од 1,25 L/ha. Се аплицира еднаш на секои 2 години. ЛЕН: се препорачува во доза од 1,25 L/ha. Се аплицира еднаш на секои 2 години. КРОМИД, ПРАЗ, ВЛАСЕЦ, ПЕПА, РОДОКВА, ЗЕЛКА, ЦВЕКЛО, БЛИТВА, КАРАНФИЛ, ЦРВЕН ЛЕН, СПАЊАЌ и РУКОЛА: се препорачува доза од 1,0 L/ha. Се аплицира еднаш годишно.


Предупредување:

Не треба да се употребува во период на никнење, кога плевелот е во период на активен раст и при висока влажност. Времето треба да биде мирно, со температура не повисока од 25 ⁰С. Не треба да се применува кога има ветер, за да не дојде до занесување на соседните култури.

При третирање да се спречи загадување на водотеците, бунарите, езерата и изворите.


Каренца:

Обезбедена со времето на употреба.Добавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец / веб страница
Производител: Dow Agrosciences V.m.b.H. / веб страница