Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Quinoxyfen;
Име на препарат: CRYSTAL

Употреба:

Crystal е превентивен фунгицид за сузбивање на пепелници во овоштарството, градинарството и кај виновата лоза. Кај виновата лоза се употребува во концентрација од 0,02 - 0,025% со максимално пет третирања годишно. Кај јаболката од 0,025 - 0,03% во период од појава на розеви пупки со максимално четири третирања годишно. Кај праската, нектарината и кајсијата во концентрација од 0,025 - 0,03% во период после цветање со максимално четири третмани годишно. Кај јагодата и артичоката препорачана концентрација од 0,03%. третманите треба да започнат превентивно со максимално три третирања годишно. Кај диња, тиква и лубеница на отворено препорачаната концентрација изнесува 0,02 – 0,025 % во период после пресадување во период од 10 -12 дена, најмногу 3 пати во текот на вегетацијата.


Предупредување:


Каренца:

28 дена за винова лоза, 14 дена за јаболка, праска, нектарина и кајсија, 7 дена за диња, тиква и лубеница и 3 дена за јагода и артичока.Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ДОО - Скопје
Производител: Dow Agrosciences V.m.b.H. / веб страница