Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: pymetrozine;
Име на препарат: CHESS 50 WG

Употреба:

CHESS 50 WG е инсектицид кој се употребува кај: а) краставици во заштитен простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина: ‐          до 50 cm височина:            3,6 g/100 m2 ‐          од 50-125 cm височина:    5,4 g/100 m2 ‐          над 125 cm височина:       7,2 g/100 m2 Наведните количини одговараат на концентрација од 0,02%. б) краставици во заштитен простор за сузбивање на штитести молци (Aleyrodidae) во количина: ‐          до 50 cm височина:            3,6 g/100 m2 ‐          од 50-125 cm височина:    5,4 g/100 m2 ‐          над 125 cm височина:       7,2 g/100 m2 Наведните количини одговараат на концентрација од 0,06%. Препорачаната потрошувачка на вода за краставици кои се одлгедуваат во заштитен простор е 600-1.200 L/ha. в) црвена зелка, бела зелка и кељза сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во најмалку 600 L вода/ha (40 g/1.000 m2 во 60 L вода) г) компир за јадење за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 200 g/ha (20 g/1.000 m2). Препорачана потрошувачка на вода е 300-500 L/ha. д) семенски компир за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) како вектор на вирусот во количина од 300 g/ha (30 g/1.000 m2). ѓ) зелка (глава) на отворено за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во најмалку 600-1.200 L вода/ha (40 g/1.000 m2). е) хмељ за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 800 g/ha во 2.000-4.000 L вода/ha. ж) украсни растенија на отворено и во затворен простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина: ‐          до 50 cm височина:            2,4 g/100 m2 ‐          од 50-125 cm височина:    3,6 g/100 m2 ‐          над 125 cm височина:       4,8 g/100 m2 Наведните количини одговараат на концентрација од 0,04%. з) украсни растенија на отворено и во затворен простор за сузбивање на штитести молци (Aleyrodidae) во количина: ‐          до 50 cm височина:            3,6 g/100 m2 ‐          од 50-125 cm височина:    5,4 g/100 m2 ‐          над 125 cm височина:       7,2 g/100 m2 Наведните количини одговараат на концентрација од 0,06%. Препорачана потрошувачка на вода кај украсните растенија е 600-1.200 L/ha.


Предупредување:

Се применува на почетокот на штетници или кога се забележат првите инсекти во насадот. Потребно е да се обезбеди рамномерна распределба на распрскувачот на сите делови од растението кои се изложени на напад од штетниците.Најголем број дозволени примени: 3 пати кај украсни растенија, краставици, кељ, зелка, бела зелка и главата на зелена салата. 2 пати кај компир за исхрана и хмељ. 5 пати кај семенски компир. Интервалите помеѓу примените е 10-14 дена. Не треба да се третира кога времето е ветровито.


Каренца:

 3 дена за краставици, 7 дена за компир, глава на зелена салата, црвена зелка, бела зелка и кељ, 21 ден за хмељ.Добавувач: ДТ „ХОЛМА“ ДООЕЛ - Струмица / веб страница
Производител: Syngenta Crop Protection AG / веб страница