Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Pirimiphos-Methyl;
Име на препарат: ACTELLIC 50 EC

Употреба:

Контактен инсектицид кој се употребува во складишта, за сузбивање на магацинските штетници Житни жижци                      Sitophilus spp.

-       Мал брашнар                       Tribolium spp.

-       Магацински молци             Ephestia. Spp

-       Житници                               Cryptolestes spp.

-       Суринамски брашнар       Oryzaephilus surinamensis

-       Магацински молец             Acarus siro

-       Житна тафтабита               Rhyzoperetha dominica

Примена:

-       Во празни складишта за жито во доза од 0,32 mL/m2, со додавање на 20 mL вода на m2 при третирање на стаклени и метални површини и 20 mL вода на m2 при третирање на дрвени површини. Складиштето може да почне да се полни 7 дена по третирањето.

За третирање зрна пченица, овес и јачмен во доза од 8 mL/t зрна со додавање на 0,5-1 L вода на m2 за рамномерно третирање во силоси и 1-1,5 L вода при складирање во останати магацини, при што дебелината на слојот зрна треба да изнесува од 0,5-1 m.


Предупредување:

Празните магацини може да се тритраат само со автоматски апарати за прскање или со замаглување.. Не е дозволена употреба на рачни прскалки или грбни прскалки за третирање на празни магацини. Препаратот Actellic 50 EC не смее да се користи за третирање на мелена стока. Зрната пченица, овес и јачмен, наменети за складирање, можат да се третираат само еднаш годишно. На цементни и бетонски површини производот Actellic 50 EC не е ефикасен.


Каренца:

63 дена за зрна пченица, овес и јачменДобавувач: ДТ „ХОЛМА“ ДООЕЛ - Струмица / веб страница
Производител: Syngenta Crop Protection AG / веб страница