Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Sulphur;
Име на препарат: KUMULUS DF

Употреба:

Kumulus DF содржи колоиден сулфур во концентрација од 80%, формулиран во облик на гранули растворени во вода (WG). Кај виновата лоза се користи исто така за сузбивање на пепелница (Uncinula necator) во количество од 3-5 kg/ha со потрошувачка на вода од 1000 L/ha односно 30 - 50 g во 10 L вода на 100 m2. Третирањето може да се направи од фаза на развој на 3 - 4 листа (13-14 BBCH) па се до фаза на затворање на гроздовите (79 BBCH). KUMULUS DF силно влијае на спрешување на појавата на фомопсис (Phomopsis viticola) и на штетните грињи; Кај јаболката се користи за сузбивање на пеплница (Podosphaera leucotricha) во количество од 3 - 5 kg/ha со потрошувачка на вода од 1000 L/ha односно 30 - 50 g u 10 L вода на 100 m2. Третирањето може да се врши од фаза на зелени листови (faze 9-10 BBCH), се до големина на плод од 40 mm во дијаметар (faza 74 BBCH).


Предупредување:


Каренца:

Каренцата за јаболка изнесува 14 дена а за винова лоза 28 дена.Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ДОО - Скопје
Производител: BASF / веб страница