Име на болест: Бела детелина - Trifolium repens
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение со низок раст до 40 цм. Должината на растението може да биде до 4 метри. Коренот е вретенест со разгранети ризоми. Се размножува вегетативно со надземни столони. Стеблото може да биде јако разгрането. Обично е голо. На кколенцата се ожилува. Листовите се троделни со долга петелка до 20 цм. Лиските се долги 1 - 3 цм, пошироки одколку долги. Обично имаат бела пега. Преку зима останува зелена. Цветовите се бели сложени во топчест главичаст цвет 40 - 100 заедно. Плодот е мешунка со 3 - 4 овални жолти или сиви семки. Домаќин на голем број нематоди,повеќе слики >>

Препарати

LONTREL 100