Име на болест: Едногодишна ливадарка - Poa annua
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение во планински услови двогодишно или повеќегодишно високо 5 - 35 цм. Слабо мазно. На коленцата во допир со почвата избиваат корени. Листовите зелени и кратки. Немаат аурикули. Цветот е метлица со 1 - 2 бочни гранчиња на секој етаж.
Преносител на некој нематоди.повеќе слики >>

Препарати

CALLISTO 480 SC