Име на болест: Рутава буба - Tropinota hirta Poda.
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Се јавува рано напролет во март кога цути глуварчето и лета се до цутење на ржта. Мининална температура за анејзин развој е 15 степени. Дневен инсект чија активност е најизнразена од 10 - 16 часот. Во мај и јуни полага 20 - 30 јајца во почва на длабочина околу 5цм. Ембрионалниот развој трае 7 - 14 дена. Ларвата се развива за 2 - 3 месеци. Штетите се екиномски значајни кај овошките. Нејзиното уништување е отежнато бидејќи доаѓа во роеви се храни и заминува. Кога ќе се регистрираат штетите рутавата буба веќе не е присутна. Втора потешкотија во контрола на видот е нејзината појавата во фенофаза цутење на овошките кога производите за заштита може да бидат фитотоксични или да причинат штета на пчелите.повеќе слики >>

Препарати

MAVRIK 24 EW