Име на болест: Пепелница - Erysiphe heraclei
Култура: МОРКОВ
Опис: Се манифестира како бела прекривка по листовите, која со зголемување на интензитетот од нападот станува поголема и поинтензивна. Листовите може да издржат силен напад, но предвреме стараеат што може да доведе до губење на лисната маса. Најпрвин се појавува на старите листови, за да потоа се прошири на постарите. Болеста навлегува само во епидермалните клетки од домакинот. Спорулацијата се случува на 7 - 14 дена од инфекцијата. Конидиите се носени од ветрот и немаат потреба од вода за да про`ртт. Презимува на растителни остатоци.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS