Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: VALENTIN OPTIMUM

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

Нитратна форма (NO3)

Амонијачна форма (NH4)

Амидна форма (NO3-N)

7,0

2,0

2,0

3,0

7,1

2,2

2,0

3,9

Вкупен фосфор (Р2О5) во %:

-       Растворливост во цитрат  и вода

-       Растворливост во вода

3,0

-

 

-

3,2

100

 

90

Вкупен калиум (К2О) во %:

-       Растворливост во вода

6,0

-

5,9

90

рН во вода

5,0-6,5

5,6

 

Физички својства на ѓубрето:

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

Течна

Течна

Боја:

Безбојна

Безбојна

Мирис:

Нема

Нема

 


ПРИМЕНА

Има голема примена во цвеќарството и одгледувањето на тревната вегатација по парковите и дворовите. Собните и балконските цвеќиња, по третирањето со ова ѓубре добиваат изразито зелена боја, а и цветовите добиваат поинтензивни обојувања.


Добавувач: ДТП „СЕМЕНАРНА СК“ Спасо ДООЕЛ - Скопје
Производител: ASB GRUNLAND AURENZ - Lupwigsburg, Germany / веб страница