Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL NPK 3-20-28 +3%EDTA

ПОДАТОЦИ

Физичко-хемиски својства на ѓубрето:

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Структура:

Течност

Боја:

Бистра до опалесцентна

Релативна густина (на 20 °С)

1,57-1,59 g/ml

Мирис:

Нема

 

Параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%):

(3,0±0,3)

2,8

Фосфор (Р2О5 – во %)

(20,0±1,0)

20,5

Калиум (К2O во %)

(28,0±1,0)

28,7

EDTA

(3,0±0,3)

3,0

рН (1% воден раствор)

8-9,5

8,1

 


ПРИМЕНА

Ѓубрето има базна рН вредност, која треба да биде во корелација со рН вредноста на почвата и потребите на културата. Ѓубрето може да се применува преку почвата со полевање, системи за наводнување или фолијарно.

Концентрацијата на растворот за полевање или фолијарната апликација е различна, во зависност од видот и фазата на развој на растението.


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница