Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL NPKB 8-4-8-1 +ME

ПОДАТОЦИ

Физичко-хемиски својства на ѓубрето:

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Структура:

Течност

Боја:

Бистра до опалесцентна

Релативна густина (на 20 °С)

1,19-1,21 g/ml

Мирис:

Нема

 

Параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

 

Вкупен азот (%):

(8,0±0,5)

7,7

 

Фосфор (Р2О5 – во %)

(4,0±0,5)

4,2

 

Калиум (К2O во %)

(8,0±0,5)

8,3

 

Микроелементи

Бор (В) (%)

Најмалку 0,5

1,0

Микроелементи во хелатна форма

Бакар (Cu)  (%)

Најмалку 0,008

0,008

Манган (Mn) (%)

Најмалку 0,016

0,016

Цинк (Zn) (%)

Најмалку 0,008

0,008

рН (1% воден раствор)

5-8

6,9

 


ПРИМЕНА

Ѓубрето има неутрална рН реакција што го чини поволно за употреба за најголемиот број култури. Може да се применува преку почва, системи за наводнување или фолијарно.

Концентрацијата на растворот за полевање или фолијарна примена зависи од потребите на растението и од неговиот фенофазен развој.


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница