Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL NPKB 8-6-8-1 +ME

ПОДАТОЦИ

Физичко-хемиски својства на ѓубрето:

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Структура:

Течност

Боја:

Бистра до опалесцентна

Релативна густина (на 20 °С)

1,21-1,23 g/ml

Мирис:

Немa

 

Параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

 

Вкупен азот (%):

(8,0±0,5)

7,7

 

Вкупен фосфор (Р2О5 – во %)

(6,0±0,5)

6,5

 

Вкупен калиум (К2O во %)

(8,0±0,5)

8,3

 

Микроелементи

Бор (В) (%)

Најмалку 0,5

0,8

Микроелементи во хелатна форма

Бакар (Cu)  (%)

Најмалку 0,008

0,008

Манган (Mn) (%)

Најмалку 0,016

0,016

Цинк (Zn) (%)

Најмалку 0,008

0,008

рН (1% воден раствор)

5-8

6,5

 


ПРИМЕНА

Ѓубрето има неутрална рН вредост што го чини многу поволно за најголемот број земјоделски култури. 

Ѓубрето може да се применува преку полевање, преку системи за наводнување или фолијарно.

Концентрацијата на раствот која ќе се примени зависи од фенофазниот развој на растението.


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница