Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL КАЛЦИУМ НИТРАТ40%

ПОДАТОЦИ

Физичко-хемиски својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Структура:

Течност

Боја:

Бистра до опалесцентна

Релативна густина (на 20 °С)

1,35-1,37 g/ml

Мирис:

Нема

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Железо (Fe) во %

(3,0±2,0)

3,2

FENH4 (EDTA) во %

(20,0±1,0)

21,0

NH4NO3 во %

(14,0±1,0)

15,0

рН (1% воден раствор)

3,5-4,5

4,1

 


ПРИМЕНА

Со оглед на неутралната рН реакција, ѓубрето е поволно за примена кај најголемиот број земјоделски култури. Може да се применува преку заливање, преку системи за наводнување и фолијарно.

Во зависност од потребите на растението, третманите може да се повторат неколку пати во текот на вегетацијата.


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница