Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL 20% ЖЕЛЕЗЕН ХЕЛАТ СО 14% АМОНИУМ НИТРАТ

ПОДАТОЦИ

Физичко-хемиски својства на ѓубрето:

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Структура:

Течност

Боја:

Бистра до опалесцентна жолтеникава

Релативна густина (на 20 °С)

1,16-1,17 g/ml

Мирис:

Нема

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Железо (Fe) во %

(3,0±2,0)

3,2

FENH4 (EDTA) во %

(20,0±1,0)

21,0

NH4NO3 во %

(14,0±1,0)

15,0

рН (1% воден раствор)

3,5-4,5

4,1

 


ПРИМЕНА

Ѓубрето има кисела рН вредност и треба да биде во корелација со рН вредноста на почвата и потребите на растението. 

Може да се примени преку почвата со полевање или фолијарно. Во зависност од потребите, третманите може да се повторат неколку пати во вегетацијата.


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница