Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: AGROSAL 31-0-0 +ME

ПОДАТОЦИ

Физичкo-хемиски својства:

 

Структура:

Течност

Боја:

Бистра до опалесцентна жолтеникава

Релативна густина (на 20 °С)

1,27-1,29 g/ml

Мирис: Нема

 

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Вкупен азот (%)

(31,0±1,0)

31,5

NH4NO3 (%)

(37,0±2,0)

35,9

Микроелементи во хелатна форма

Железо (Fe) во %

Најмалку 0,015

0,015

Магнезиум (MgO) во %

Најмалку 0,01

0,01

рН (1% воден раствор)

5-8

6,9

 


ПРИМЕНА

Концентрацијата за апликација за полевање или фолијарно е различна во зависност од видот и фазата на кутурата, како и од фенофазата во која се наоѓа.


Добавувач: ФХКИ „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ - Скопје
Производител: ФХКИ АЛКАЛОИД - Скопје / веб страница