Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: MOLEK-5

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Калиум оксид – калиева сол во %

-       Растворливост во вода

38%

36,1

рН

Основна базична

7,8

 

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

Течна

Течна

Боја:

Светловиолетова маслинеста

Светловиолетова маслинеста

 


ПРИМЕНА

Може да се употребува за почви со висока рН и почви сиромашни со калиум. Најголеми примени има во лозарството и при негова употреба, потребно е брзо прскање и веднаш наводнување.

Примена наоѓа и во овоштарството, зеленчукот и при одгледување цитурси (лимон).


Добавувач: ДПТУ „АГРОЕФОДИА“ ДООЕЛ - Струмица
Производител: CROPS AND ENVIRONMENT S.L. - Valencia, Spain / веб страница