Вид на ѓубриво: ТЕЧНИ
Име на ѓубриво: MYEFOS-12

ПОДАТОЦИ

Хемиски својства на ѓубривото:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Фосфор (Р2О5) во % од вкупната содржина

-       растворливост во вода (%)

70

70

70,05

70

Калиум (К2О) во  (%) од вкупната содржина

8

8

рН

Кисела

6,1

 

Физички својства на ѓубрето:

Испитуван параметар

Декларирани вредности

Добиени вредности

Структура:

Леплива густа течност

Леплива густа течност

 


ПРИМЕНА

Нема податоци во Решението.

Примена според Упатство на пакувањето од производот


Добавувач: ДПТУ „АГРОЕФОДИА“ ДООЕЛ - Струмица
Производител: CROPS AND ENVIRONMENT S.L. - Valencia, Spain / веб страница